FAQ

Her svarer vi på ofte stillede spørgsmål.

 • Bo Option

Hvorfor er Bo-option interessant?

Bo Option er interessant, fordi

 • enhver med vedvarende indkomst og likviditet er i stand til at købe fast ejendom og selv kan bestemme i hvilket område, boligen skal være beliggende, ligesom det er muligt selv efter længere tid at fortryde købet
 • alle ejendomme herved bliver mulige at sælge, således at sælger kan få indkomster på sin bolig frem for kun at have udgifter, og sælger har, indtil alle pengene er kommet hjem, ejendomsforbehold i ejendommen

Hvem ejer ”mit hus” i Bo-options perioden?

Hvis du er sælgeren, er ejendommen fortsat din, hvis køber ikke betaler den resterende del af Kontantprisen og de Månedlige Tillæg.

Hvis du er køber, er du økonomisk ejer i hele Boperioden, men du ejer først ejendommen endeligt i juridisk henseende, når du har betalt den resterende del af Kontantprisen og de Månedlige Tillæg

Hvad sker der, hvis køber springer fra aftalen?

Køber er bundet af sit køb i hele Boperioden og kan derfor først fortryde/springe fra, når hele den aftalte boperiode er udløbet

Hvad sker der, hvis ejendommen stiger eller falder i værdi i perioden?

Stiger ejendommen i værdi

 • vil sælger have større sandsynlighed for, at køber gennemfører købet endeligt, hvorved overdragelsessummen forøges med de påløbne Månedlige Tillæg. Selv om køber ’tilbagesælger’/fortryder købet, vil sælger blive økonomisk styrket, idet sælger herefter vil være i stand til at sælge ejendommen til en højere pris
 • vil køber have økonomisk glæde af værdistigningen, såfremt denne overstiger de Månedlige Tillæg, og når køber i så fald overtager ejendommen endeligt, vil udgiften til fortrydelsespræmien for køber være elimineret

Falder ejendommen i værdi

 • vil sælger bære hele risikoen for prisfaldet, medmindre køber af en eller anden årsag alligevel ønsker at overtage ejendommen endeligt, eventuelt til en lavere pris end Kontantprisen plus de påløbne Månedlige Tillæg, hvilket kræver en særskilt forhandling. Dog indebærer Boperioden, at sælger har mulighed for at afvikle gæld/foretage opsparing, i det omfang renteindtægterne overstiger de med ejendommen forbundne udgifter, hvilket vil kunne reducere virkningen af prisfaldet. Endeligt vil sælger kunne sælge ejendommen på en ny Bo Option, evt. til samme køber, og dermed opnå en mulighed for at genvinde det tabte ved, at ejendommen stiger i værdi i den efterfølgende Boperiode
 • Køber vil da blot kunne fortryde købet, og således blive frigjort for alle forpligtelser vedrørende ejendommen. Køber kan dog have en interesse i at overtage ejendommen endeligt fx til Kontantprisen for at undgå dyre flytteomkostninger og blive på stedet med dets infrastruktur m.m., ligesom der alternativt kan indgås en ny bo Optionsaftale med sælger

Hvad sker der, hvis køber ikke betaler den aftalte husleje under Bo-option perioden?

Hvis køber ikke betaler Købsrenter, Ejerudgifter og indbetalinger til Opsparingskontoen, vil sælger have ret til at ophæve handlen med den konsekvens, at køber bliver tvunget til at fraflytte og ikke længere har mulighed for at erhverve ejendommen endeligt. I den anledning kan sælger gøre erstatning gældende, hvilket også indebærer, at køber mister den deponerede betaling helt eller delvist

Hvad sker der, hvis køber laver skader på huset under Bo-option perioden og ikke udnytter købsoptionen?

I det omfang køber laver ikke forsikringsdækkede skader på huset i Boperioden og ikke udnytter købsoptionen/overtager ejendommen endeligt, vil sælger kunne få inddækning i indeståenderne på henholdsvis den deponerede konto og Opsparingskontoen, ligesom sælger herudover om fornødent vil kunne kræve betaling af køber. For at minimere risiciene i så henseende vil det være oplagt at gennemgå forsikringsmulighederne med sit forsikringsselskab

Kan aftalen opsiges undervejs i forløbet?

Køber er bundet af sit køb i hele Boperioden og kan derfor ikke opsige undervejs i Boperioden. Købet kan dog hæves, hvis sælger misligholder

Sælger er ligeledes bundet af aftalen og kan kun hæve handlen undervejs, hvis køber misligholder

Kan en sælger vælge at opsige aftalen ved udløbet?

Sælger har ikke mulighed for at opsige aftalen ved udløbet af Boperioden, idet køber ved at betale den resterende del af Kontantprisen og de Månedlige Tillæg suverænt bestemmer det endelige købs gennemførelse

Er jeg sikker på, at købers kreditgodkendelse stadig gælder efter udløbet af Bo-options perioden?

Ved selve Bo Optionskøbet er det ikke nødvendigt med en kreditgodkendelse, bortset fra at sælger skal acceptere købers økonomi. Derimod kræves en kreditgodkendelse på tidspunktet for endeligt køb, medmindre den resterende del af kontantprisen og de påløbne Månedlige tillæg betales kontant

Hvad koster det for mig som sælger?

Selve det betingede salg på Bo Optionsvilkår kræver ikke nogen betaling til mægler for de aftalte obligatoriske ydelser, men derimod efter aftale for øvrige ydelser og salgsfremmende foranstaltninger, idet det er køber, som betaler Fortrydelsespræmien til ejendomsmægleren. Derimod skal sælger betale evt. udgifter til tilstandsrapport, ejerskifteforsikring og energimærkning samt evt. andel i udgifterne til handlens berigtigelse. Fortrydes købet ved Boperiodens slutning, skal sælger ikke betale yderligere

Ved den endelige overtagelse af ejendommen udløses restbetaling af ejendomsmæglers salær, herunder for det yderligere arbejde med opdateret salgsopstilling og salgsbudget, hvilke udgifter allerede skal være aftalt med mægler ved formidlingsaftalens indgåelse

Hvad koster det for mig som køber?

Selve det betingede køb kræver betaling af 5 % af Kontantprisen herunder Fortrydelsespræmien, stempeludgifter af Kontantprisen plus samtlige Månedlige Tillæg og evt. ejerskifteforsikring.
Køber har ikke yderligere omkostninger ved den endelige skødepåtegning men skal naturligvis indbetale den resterende del af Kontantprisen samt de påløbne Månedlige Tillæg. Ved fortrydelse af handlen påhviler der ikke køber yderligere omkostninger

Hvad er forskellen på salg via Bo-option og udlejning?

Som sælger

 • har du - i modsætning til udlejer - kun mulighed for at disponere over ejendommen med respekt af købers rettigheder. Hvis køber vælger at gennemføre købet endeligt, er din eneste reelle mulighed inden købers endelig overtagelse af ejendommen at sælge til en ’investor’, som kan få glæde af de Månedlige Tillæg i Boperioden eller ved købers fortrydelse at blive normal ejer af ejendommen. Hvis du ikke ønsker at komme af med ejendommen, er det ’farligt’ at sælge på Bo Option, fordi der er gode chancer for, at handelen bliver endelig
 • Ved udlejning har du risici for ’huslejenedsættelser’ og ’uopsigelighed’. Den form for risici findes ikke ved Bo Option. Ved Bo Option opnår du desuden et godt indblik i købers betalingsevne, ligesom du har større sikkerhed i kraft af den deponerede startbetaling

Som køber

 • Har du i modsætning til lejer økonomisk ejerskab til ejendommen med ret til endeligt skøde. Du kan ansøge om byggetilladelse, udstykning, sammenlægning, opdeling, nedrivning o. lign samt finansiering af restkøbesummen og har desuden stemmeret i ejerforening
 • Du har bedre mulighed for geografisk at vælge bolig, idet du ikke på samme måde som lejere skal stå i ’kø’ til en bolig
 • Du har fuldt kendskab til ejendommens tilstand og sikring af dennes funktionalitet
 • Du undgår såkaldte ’fuplejemål’, idet ejendomsmægler sikrer, at der er tale om rette sælger/’udlejer’

Med hensyn til de Større Reparationer sælger har pligt til at udføre på ejendommen, er det udgifter, sælger får refunderet ved købers endelige overtagelse?

Nej sælger får ikke refunderet disse udgifter, idet sælgers kompensation herfor ligger i de Månedlige Tillæg

Hvor lang tid løber aftalen om Bo Option ?

Løbetiden aftales mellem køber og sælger til at gælde maksimum et bestemt antal måneder, minimum 12 måneder for en fuld Boperiode. Løbetiden afkortes, såfremt køber undervejs vælger at tage endeligt skøde på ejendommen.

Skal køber kreditgodkendes ?

Køber skal ikke ved selve den betingede Bo Optionsaftale kreditgodkendes, men skal overfor sælger sandsynliggøre at have fornøden likviditet i hele Boperioden. Først ved endelig overtagelse af ejendommen skal køber kreditgodkendes, medmindre den resterende del af Kontantprisen og de påløbne Månedlige Tillæg betales kontant

Skal køber altid betale 5 % af kontantværdien ?

Ja det skal køber, idet dette er minimumsbetalingen også ved traditionelle handler