Krav til købers økonomi

Køber skal sandsynliggøre at have udsigt til fornøden likviditet i hele Boperioden.

Dette kan ske ved en erklæring fra købers pengeinstitut eller ved at fremlægge seneste årsopgørelse, lønsedler eller indkomstopgørelse for de seneste 3 måneder.

Er køber selvstændig erhvervsdrivende, skal der i stedet fremlægges de seneste 2 års driftsregnskab og status, seneste terminskvitteringer fra nuværende ejerbolig og tingbogsattest (gratis for ejer) eller seneste huslejekvittering ved lejebolig eller seneste huslejekvittering ved andelsbolig.

Købers fremlæggelse af ovennævnte dokumentation skal ske senest samtidig med underskrift af Købsaftalen.

Der stilles således ikke krav om sædvanlig kreditværdighed i første fase, idet det betingede skøde ikke giver køber forpligtelser over for ejendommens panthavere. Derimod fordres kreditværdighed, såfremt køber vil overtage ejendommen ved en senere finansieret handel.